BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 04/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
30
/
07
24
/
07
23
/
07
17
/
07
16
/
07
10
/
07
09
/
07
03
/
07
02
/
07
26
/
06
25
/
06
19
/
06
18
/
06
12
/
06
11
/
06
05
/
06
04
/
06
29
/
05
28
/
05
22
/
05
21
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14       1                     1           1 1           1 1         1 1       1     3 1   1                             00
01 9         1     1     1       1   1     1                                           1       1               1           01
02 11                 1 1       1 1   1                           1 1       1                 1       1           1         02
03 8               2 1                                                   1           1       1             1 1             03
04 15 1             1                   2           1   2 1 1     1   1                 1       2         1                 04
05 9       1               1                                                     1         1     1   1         1 1       1 05
06 13   1       1       1                 2             1     1     1       1         1           1     1             1     06
07 15                           1                 1       1         2 1     1 1     1             1     2 1           1 1   07
08 6 1               1           1   1         1                                         1                                 08
09 10   1 1                   1             1       1             1                   1             2                   1   09
10 17 1             2           3       1 1       1                       1       1       1 1 1   1             1 1         10
11 6                             1       1                         1   1                     1                     1       11
12 10 2           1       1   1                 1                         1           1   1                       1         12
13 17             2     1                 1           1     1   1           1         1 1   1       3     1       1     1   13
14 7           1     1                                   1           1         1                 1       1                 14
15 13   1               1     1       1 1                       1       1     1                   1   2   1               1 15
16 10                   1     1   1     1                   1         1       1         1   1                           1   16
17 10       1       1                           1               1 1                   1         1         1 2               17
18 13     1         1   1 1   1                   1             1 2                       1       1             1   1       18
19 11       1 1   1           1               1                         1 1           1 1 1                             1   19
20 10               1                         1   1   1             1                             1 1 1 1         1         20
21 7                       1         1 1           1 1             1                             1                         21
22 10   1   1               1         1                   1           1       1     1           1                     1     22
23 4                   1 1                                               1 1                                               23
24 13     1 1 1         1             1   1 1           1         3         1                                       1       24
25 13     1           1   1   1                 1     2     1 2                           2                     1           25
26 10                     1     1 1     1         1                     1               1     1     1       1               26
27 10     1   2                           1       1       1   1                             1 1                           1 27
28 12 1               1   1     1   1   1           1 1 1                                   1           1   1               28
29 21       2     1         1             1 1       1 1 1           1   1       1 1                     1 1 1 2   1   1 1   29
30 7                   1             1               1         1     1           1                                   1     30
31 8                               1                           1   2       1   1             1                           1 31
32 11     3   1           2                                         1                             1       1     1       1   32
33 12               2   1 2         1     1         1         1                                     1       1             1 33
34 10       1     1         1       1               1     1                                   1 1         1         1       34
35 9           1   1         2                                         1           1 1 1         1                         35
36 15     1   1 1                           1 1 1   1   1             2       1         1                       1 1 1       36
37 6     1                                                       1     1                   1                       1     1 37
38 11                   1         1             1           1                     1       1 1           2       1         1 38
39 10             1   2                     1 1           1                                 1             1   2             39
40 17   1       1   1           2       1                 1                     1   1 1   1 2           1   1           1 1 40
41 6           1 1                 1                         1                               1                       1     41
42 13                       1     1   1         1 1                       1         1     1 1     1         1 1         1   42
43 6                               1       1           1                     1 1                                   1       43
44 9                   1         1 1                                     1 1   1         1             1                 1 44
45 12             1               1     1       1                     1   1       1   1       1 1 1                       1 45
46 7     1                   1           1                 1                               1   1           1               46
47 11       1                       1               1       1             1       1     1         1 1     1         1       47
48 16           1           1   2     2       1     1 1                     1       2                           1 1 1     1 48
49 6                 1         1             1                             1                                       1   1   49
50 7                 1           1     1   2                 1                         1                                   50
51 11       1                           1   1             1   1                 2   1 1                     1 1             51
52 8 1 1     1                                                         1     1       1                           1   1     52
53 10 1   1       1                                 1           2                   1                 1             1 1     53
54 10   1                   1                 1         1       1                                       1   1 1         1 1 54
55 8                       1         1           1                   1   1                               1       1       1 55
56 10                 1                       1   1               1     1     1 1   1             1 1                       56
57 6         1                     1       1 1                 1                                                         1 57
58 16 1     1                   2         1 1   1 1   1 1             1       1     1           1 1       1                 58
59 9                                       1                     1             1               1     1     1       1   1 1 59
60 10   1         1                                   1       1               2           1   1     1                   1   60
61 13           1 1 1       1 1                                 1   1       1               1       1 1       1   1         61
62 6           1             1               1           1               1             1                                   62
63 8           1       2                               1                                     1 1     2                     63
64 12   1 1           1                         1               1       1       2 1                       1           1 1   64
65 14 1     1                 1       1     1       1   1     1             1   1   1         1       1   1                 65
66 6   1                             1       1 1         1                                                           1     66
67 13                                                   1   2             1 1 1         1   1 1         1   1     1       1 67
68 13                         1     1   1                   1         1 1 1     1 1       1           1       1       1     68
69 15   1     1           2         1   1   1               1                 1 1 1 1                   1   1 1             69
70 13   1 1   1                           1                   1 1               1                   2   1     1 1     1     70
71 14   1     1 1 1               1               2 1       1     1           1                             1 1   1         71
72 9                           1                       1         1   1           1         1               1   1   1       72
73 13 1   1                         1   1     2           1             1             1       1 2           1               73
74 11                 1 1           1                                     1 1     1 1             1           1   1     1   74
75 10             1               1             1           1 1 1 1               1                   1             1       75
76 14                   1   1             1       1     1 1         1   2             1   1     1     1 1                   76
77 8         1     1 1     1           1           1       1                                             1                 77
78 10                   1   1               1         1 1                     2                                 1     1 1   78
79 8         1 1             2                           2                       1                                 1       79
80 10 1     1               1                               1   1 1   1           1             1               1           80
81 14             1   1             1 1   1           1         1     1 1 1           1           1     1               1   81
82 8               1                         2 1 1                   1             1                         1             82
83 10                                     1           1     1 1     1   1               1 1                         1 1     83
84 13   1   1                                     1 1                 1     3 1     1 1                               1 1   84
85 8             1                 1           1 2                                     1   1                     1         85
86 4         1                                           1     1                                                 1         86
87 12 1             1         1       2       1     1   1         1                   1 1                                 1 87
88 9   1 1     1               1 1             1                     1                                         1 1         88
89 11   1   1 1 1                       1                 1         1             1 1       1                         1     89
90 12           1     1   2       1                       1             1   1         1       1       1       1             90
91 13 1 1   1 1   1   1 1         1       1           1     1 1                   1                                         91
92 7   1                           1 1   1         1   1     1                                                             92
93 19 1   1     1         1 2     1       1 1   2   1 1       1 1                             1               1     1 1     93
94 8         1                         1             1             1           1         1                   1       1     94
95 9 1     1       1               1       1                                                       2     1         1       95
96 10           1                                 1   1                             1               1 1   1     3           96
97 11 1                   1 1   1                             1   1 1                           1   1 1 1                   97
98 15     1     1 1   1     1                 1                           2   1 1         1     1       1       1         1 98
99 8 1                   1   1 1   1                               1                           1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
30
/
07
24
/
07
23
/
07
17
/
07
16
/
07
10
/
07
09
/
07
03
/
07
02
/
07
26
/
06
25
/
06
19
/
06
18
/
06
12
/
06
11
/
06
05
/
06
04
/
06
29
/
05
28
/
05
22
/
05
21
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty