BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9                 1       1 1   1                     1             1             1         1         1                 00
01 12                     1           1         2     1             1               1           1           1 1   1   1     01
02 15   1     2       1   1   2                   1                       2   1                               1   1 1   1   02
03 14       1           1         1                   1           1     2       1 1       1   1       1         2           03
04 18       1                 1   1     1       1       1                       2     2 2 1     2       1       1     1     04
05 17       1         2   2 1         1                       2                                     1   1         3 1 1 1   05
06 16   1               1   1                   1   1 1   1         2 1     1         1       1       1   1         1       06
07 11 1 1               1       1                   1           2         1 1           1                   1               07
08 20                   2     1 1     1     1   2         1     1               1 3   1         1             1 1     1   1 08
09 13                               1     2       1 1                     1   1     2     1 1                   1       1   09
10 17       1     1           1 2 2               1       1       1     1     1         1 1               1 1     1         10
11 14       1     1             1 1       1                         1               1     1   1   1   1             1   1 1 11
12 13   1       1                   1             1 1           1       1 1                     1 1   1           1   1     12
13 23 1             1           1         1 1   2   1 1     1 1   1 1     1   1       1 1 1           1   2       1     1   13
14 14             1   1   1   2     1       1     1                   1   1             1           1                     2 14
15 11         1         1           1                 1   1           1                       1           1         1   2   15
16 15 2     1             1 1         1             1             1   1   2         1     1     1     1                     16
17 11 1 1         1       1                   1                 1           1 1           1 1               1               17
18 9             1   1                     1 1             1                       1                           1     1   1 18
19 16 1   1 1             1 1 1               1       1             1     1 1     1   1                       1         1 1 19
20 28 2 1       1     1       1 2   1   1     2         1   1           1         1         2 1         1 1 2 1 2 1     1   20
21 21 1         1 1             2           1     1     2     2   1     1   1   1               1           1 1   2   1     21
22 13           1     1       1       1 1       1         1         1   1     1                   1             1 1         22
23 18   1 2             1             1 1 1       2   1         2         1   1 1             1       1                 1   23
24 15     1     1 1 1       1                   1           1     1     1   1                     1     2 1     1           24
25 10             1     1   1         1       1         1             1                           1     1 1                 25
26 18           1   1         1       1   1     1 1   1     1           1 1     1   1         1           1 1   1   1       26
27 15       1   1 1               1       1       1   1 1   1       1   1                   1 1   1   1                     27
28 23 1   1 1 1           2   1 1     2 1 1                 1         1 1             1         1   1       2 1   1 1       28
29 15     1 1 1     1   1     1   1   1     1   1             1                             1       1   1                 1 29
30 13 2     1     1       1         2 1     1                                 1                     1     1       1         30
31 12     1 1               1             1                       1   1   1                 1       1             1     1 1 31
32 16     1       1 1   1     1 1   1   2       1 1         1                       1                   1     1 1           32
33 22     2   1   1     3 1 1   1   1     1         1         1           1     2 1         1   1               1   1       33
34 16 1               1     1   1     1             2   1                     1 2             3     1     1                 34
35 15       1               1 1           2   1     1             1   1 2               1 1   1       1                     35
36 18     1 1     1             1 1   1                         1 2         1                         1   1 1   1 1 3       36
37 16 2                                 1 1 1 1 1           1     1 1 1 1           1       1       1           1           37
38 13     1             1               1                           2 1                       1 1 1   1 1         1   1     38
39 14 1                   1           1               1 1   1 1       1     2     1               1         1   1           39
40 17           1 2       1   3               1           1   1   2 1       1         1           1                       1 40
41 18                       1           1 2               1   1         1 1         1 5   1     1           1 1             41
42 24       1                         1 1   3   1     1       2   1   1   1             1 1   1     1 2 1     2   1 1       42
43 23   2 1     1   1           1         1         1   2     1 2 1     1 1     1   1     1 1       1                 1 1   43
44 17         1         1 1       2   1     1       1                   1   1 1       1 1 1       1             1     1     44
45 12   1     2     2               1                   1                         1     1       2 1                         45
46 22                 1           1 1 2   1 1 1     2               1         1 1 2                   1       1   1   1 1 2 46
47 11 1       1                         1   2       1                             1                 1                 2 1   47
48 18           1                 1   2             1   1   1   2     1 1       1     1 1     2       1 1                   48
49 9                       1       1     1             1     1                     1           1   1                     1 49
50 20           1   1       1   1 1     1     1 1         1 1 1     1               1   1           1   3           2       50
51 14                 1   1       1           2 1     1         1     2                               1     1     1 1       51
52 13   2     1         1                 1           2   1     1             1                     1           1   1       52
53 14   2   1   1   1       1           1             1         2     1                 1           1             1         53
54 13     1     1 1 1                     1             1     1 1           1           1 1   1           1                 54
55 12 1             1                 1 1           1     1                         1             1   1       1         1 1 55
56 16                   2               2               1   1   1       1   1   4             1         1                 1 56
57 16   1     1                     1   1     1       1 2                   2               1   1 1         1 1           1 57
58 12       1                   1   1                 1 1                 2         2             1   1 1                   58
59 9                   1 1                                 1                               1       1   2         1     1   59
60 18   1           1 1   1                 1           1         2           2   1 1 2     1     1                 1   1   60
61 17 1         1                 1 1       1 1   1                   1         1       1         1     1 1 1   1   1   1   61
62 18     1 1         1     1     1     1   1       1               1 1         2   1   1             1 1     1         1   62
63 17 2                 1       1             1         1           1 1       2 1   1 1 1 1         1 1                     63
64 27 1   1 1 1       1     1 1 1           1 1         1 1   1 1 1           1   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1   1       64
65 15                       1   1       1       1 1               1 1         1       1 2         1           1     1   1   65
66 17     1           1   1 3 2                 1             1               2   1           1 1         1       1         66
67 14   1       1         1                             1 2 1   1 1         1             1         2       1               67
68 16   1       1     1       1   1           1     2   1         1 1     1       1       2                           1     68
69 17       1     1   1       1           1 2     1       1             2 1         1           1 1     1                 1 69
70 19         1         1         1   1       1           1   1 1   1   1   1 1 1   1   1             1   1     2           70
71 16               1 1 1 1         1       1     1         1             1   1       2       1               1   1 1       71
72 23         1     1       1             1   3 2     1     1           1       1 1     1 2 1             1   1 1     1   1 72
73 16   1       1   1 1                         1   1   1 1               1 1 1     1       1     1 1           1           73
74 15 1     1   2       1       1 1                         1             1           1   1 1         1         2           74
75 18       1   1 1 1       1 1   1 1 2 1 1   1   1   1   1   1                         1                                   75
76 13             1       1                     1     1   1 1 1 1   1 1                                         1     1   1 76
77 16         2     1                   1                   1 1         1   2     1               2 1       1           1 1 77
78 12                     1                     1   1   1           1         1     1       2   1         1           1     78
79 24       1     2 1 1           1 1 1           2             1     1                 1 2 1 1 1   2 1 1             1   1 79
80 13 1   1                         1         1             1           1                 1 1   1       1 1   1           1 80
81 10                 1           1       1     1 1 1       1                                         1     1     1         81
82 17   2     3   1 1 1         1                         1           1                 1         1       1 1 1       1     82
83 15     1   2   1         1     1     1         1   1     1       2                     1                 2               83
84 16   1     1 1         1       1                 1   1 1       1 1                         1   1       1           2 1   84
85 14         1             1       1                       1   1                 2         1           1 2 1 1       1     85
86 12   1           1           1         1                       1 1   1           1     1                 1 1       1     86
87 17       1       1   1 1           1     1       1       1     1         2       1   1                     1     1 2     87
88 20 1 1         1   1 1 1       1     2     1       1             1 2       1     1         1     1       1           1   88
89 15     1           1 1         1     1 1 1       1     1 1       1         1     1         1   1                         89
90 17     1 2 1     1 1             1                     1   1           1 1     1   1   1 1   1     1                     90
91 15 1                       1                 1           1                   1               1 1 1               2 1 3 1 91
92 13     1       1             1             1       2               1         1               2       1 1               1 92
93 21           1 1 1 1     1 1     1       1             3   1           1       1   1       1       1   1             1 2 93
94 15     2         1   1               1 1 1 1       1                                     2 1 1         1   1             94
95 15                               1       1     2 1             1   1     1 1   1         1     1           1     1 1     95
96 24 1 1     1 1 1   1             1           1 2     1     1 2     1     1   1 1                 1 1     1 1   1 1       96
97 15     2 1   2   1       1   1                         1   2             1     1   2                                     97
98 16     1   1 2           1     1 1                             1       1       1     1     1         1         1 1     1 98
99 16   2           1     1         1             3   2         1 1         1     1         1                             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty