BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10     1     1     2         1                         3                                                               2 00
01 7 1 1                 1                                 1               1         1                         1           01
02 8                                 1   1     1         1       1             1 1                         1               02
03 20               1   1   1         1 1 1 1           2 2     1   1       1             1   1   1 1           2           03
04 13                     1 1     1                 1   1           1     1 1 1       1             1             1   1     04
05 10       1           1     1                       1   1                     1                 1       1 1       1       05
06 14     1         1       3       1 2               1   1 1     1                           1                 1           06
07 12               1         1                   1     1     2           2         1     1                 1     1         07
08 7               1   1                       1         1     1                           1                           1   08
09 10                           1       1           1       1                   1   1             1             1 1       1 09
10 17         1       1   1   1 2               2   1   1             1   1             1 1 2             1                 10
11 14   1               1     1 1                                                       1     1 1     2   1   3     1       11
12 10             1             2                       1 2     1   1 1 1                                                   12
13 12     1 1         1                 1         1                         1 1     1 1             1             1     1   13
14 11             1       1     1                 1 1       1     1       1         1       1                   1           14
15 11                         1   1         1   1     1 1           1           1                             1 1         1 15
16 6                     1                                     1       1                     1 1                 1         16
17 11         1       1 1         1                                         1 1   1 1       1                     1   1     17
18 12       1                         1     1     2 2                   1 1             1                               1 1 18
19 15 1     1 1                             1       1             2 1   1   1 1         1               1   1         1     19
20 12               1       1       1           1                     1     1     1               1 1       2 1             20
21 8               1   1                             1                 1             1                           2 1       21
22 8       1                                                       1           1             1     1 2                 1   22
23 12       1 1 1     1 1                                     1   1                     2     1         1     1             23
24 10     1   1                 1 1               1                         1 1                   1       1           1     24
25 10     1                 1                       1       1                 1       1               1 1   1           1   25
26 6   1                                                           1 1                             1             1     1   26
27 13                         1       1 1   1                       1           1       2 2 1   1     1                     27
28 16   1                     1   1 1     1 1           1     1               1           1             1 2       1     1 1 28
29 18 1 2               1         1                     1       1     1       1 1 1 1   1   1           1     1 1       1   29
30 11             1         1                   1       1     1 1                     1     1     2               1         30
31 6                     2                   2                             1                       1                       31
32 12 1 1   1                   1         1         1                                     1       1   2   1     1           32
33 12   1         1         2                 1       1     1       1 1       2                           1                 33
34 12   1 1             1     1 1       1     1 1                             1         1     1                           1 34
35 7               1   1       1                   1                   1               1                 1                 35
36 13       1 2 1           1             1               1   1 1                             1         1 1             1   36
37 6                     1         1   1                                                           1 1     1               37
38 12               2         1         1   1     1         1           1 1       1   1                               1     38
39 14   1     1       1       1     1         2 1       1         1     1   1       1     1                                 39
40 9 1         1       1 1               1       1                                                         1   1     1     40
41 10 1                           1                   2 1   1       1                     1                           1   1 41
42 12 1             1   1     1                 1 1       1         1   1           1                             1   1     42
43 8 1                           1                             1       1 1     1               1                   1       43
44 13     1 1           1   1             1   1     1   1               1     1   1                           1         1   44
45 8   1         1                   2                                     1     1 1 1                                     45
46 13           1     1 1       1     1           1       1   2       1 1                   1                         1     46
47 8 1                               1               1     1         1               1                     1   1           47
48 10 1             1           1 1           1   1                         1               1               1       1       48
49 10                 1 1       1           1 1   1               1   1           1                           1             49
50 8             1                   1             1     1       1 1                 1             1                       50
51 7     1                     1   1                             1                                     1           1   1   51
52 7 1                   1                   1                 1                               1         1   1             52
53 7         1                   1 1                                                           2 1   1                     53
54 10 1     1 1       1       1   1       1                         1                                   1           1       54
55 12           1         1               1     1             1           1 1   1     1             1               1     1 55
56 14     1   1     1             1     3     1             1 1   1               2                               1         56
57 11         1                   1   1                         1 1   1 1           1                 1 1           1       57
58 8         1 1           1                     1     1       1                                     1   1                 58
59 20 2 1 1 1   1   1     1         1   1                 1   1           1           2   1 1                       2     1 59
60 10             1   1           1 1                         1                 2       1               1 1                 60
61 13             1         1 1               1                 1                   1   2     1               1   1   1 1   61
62 6                                                 2 1                         1     1                             1     62
63 7                 1   1                                       1       1           1             1               1       63
64 11           1         1   2             1 1 1     1                                   1       1                   1     64
65 13         1   1 1 1           1           1   1               1                           1   2   1     1               65
66 8                                   1 1     1   1       1         1           1                           1             66
67 8     1     1                         1     1           1                               1       1                 1     67
68 11     1   1       1               1   1                 1           1         1                       1   1 1           68
69 9             2             1         1     1         1                     1               1               1           69
70 12     1 1     1       1             1             1                   1         1       1         1 1       1           70
71 11 1                                               1         1 4       1         1         1                     1       71
72 13           1 1           1   1     1             1                 1     1       1   2                   1       1     72
73 9                   1         1 1     1                         1 1                   1                 1     1         73
74 11       1   1     1     1 1               1                                     1                           1 1   1   1 74
75 13 1         1 1         2       1   1                               1     1               2                   1   1     75
76 12     1       1                         1       1                     1         1           1 1   1 1     1         1   76
77 13             1       2           1 1                   1       1 1               1 1           1 1 1                   77
78 16           1                   1         1       1                   1 1 2   1 1           2 1     1   1           1   78
79 14   3                           1                   1       1         1   1 1           2   1     1   1                 79
80 11                                               1       1       1             1     1       1     1 2       1   1       80
81 10               1 1               2   1                           1 1                                 1   1     1       81
82 4   1                               1                                                                       1     1     82
83 10 1   1                         1       1                             1                   1   2 1                     1 83
84 8       1 1                 1                   1   1                       1     1             1                       84
85 10 1       1     1       1       1       1   1                             1 1           1                               85
86 8   1       1                                           1         1             1       1 1                   1         86
87 10                                 1           1   1               1   1               2   1         1                 1 87
88 6     1     1                         1                                     1               1                   1       88
89 11           1   1               1     1 1     1           1 1                               2                     1     89
90 7       1                                         1     1 1                   2                                     1   90
91 14       1                                   1     1     1   1               1 1       2                         2   1 2 91
92 14       1         1       1       1 1 1 2   1   1   1                   1                               1   1           92
93 6                                         1   1             1       1                     1                           1 93
94 15     1   1 1       2           1       1       1                 1         1               1 2       1   1             94
95 11     1       1   1           1           1                             1         1             1   1 1             1   95
96 6             1                               1           1     1       1                                           1   96
97 12       1             1                 1                 3 1                           1       2       1             1 97
98 8               1               1                     1                         1   1       1           2               98
99 8   1                                   1                       1 1     1                 1               1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty