BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ KiênGiang 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11 1   1           1 1 1                           1         1                                   1     1         1 1     00
01 11         2                                           1                   1   1 1         1                   1 2     1 01
02 10                 1   1       1     2                               1   1         1                     1         1     02
03 9         1               1           1   1                   1     1                       1                   1   1   03
04 12                         1       1             1             1           1   1 1 1   1       1           1       1     04
05 13     1 1 1                   1       1 2                             1                               1   1 1 1       1 05
06 10 1 1 1                   1     1                           1             1         1                 1     1           06
07 11             1                 2         1       1       1   1           1                       1       1           1 07
08 9         1   1           1       1                     1             1   1             1                       1       08
09 8 1                                 1       1                 1             1                     1     1   1           09
10 10 1                                   1   1             1 1             2 1   1     1                                   10
11 9     1       1                           1                         1   1     1       1           1   1                 11
12 9       1             1         1         1                   1                   1         1                     2     12
13 11 1                 1         1 1   1   1     1     1     1           1             1                                   13
14 9 2 1       1       1                       1         1   1                                   1                         14
15 6 1         1           1                       1                                   1                               1   15
16 9       1             1   1       1   1             1                                           1     1             1   16
17 10                   1       1 1                 1 1           1     1                       1   1   1                   17
18 11   1             1 1 1       1   1         1         1                                   1           1             1   18
19 8     1                 1         1             2                               1                                 1 1   19
20 10 1                 1             1       1   1                             1             1       1       1     1       20
21 8                 1       1     1                   1                         1                 1         1       1     21
22 4                                               1 1             1                     1                                 22
23 14     1 1     1   1     1 1   1       1                         1 1                     1     1               1       1 23
24 10               1                       1                 2                 1 1       1 1       1       1               24
25 8         1       1           1         1               1                               1     1     1                   25
26 6                                             1   2   1                                             1       1           26
27 11   1 1                                           1         1       1       1     1   1             1             1 1   27
28 9                         1       1         1               1   1 1                     1       1 1                     28
29 7                       1       1   1               1             1                               1                   1 29
30 20 2 1     1 1               1         1   1 1 1       1 1 1                               1 1       1   1 1     1     1 30
31 15 1       1       1       1               1 1     1               1       1           1 1 1     1 1               1     31
32 7                           1                 1             1                                 2 1       1               32
33 8 1     1 1           1         1       1                                     1                   1                     33
34 9                       1   1   1     1   1                 1       1                   1   1                           34
35 14     1     1   1   1                 1 1             1     1 1   1                                 1         1     1 1 35
36 8               1     1                     1     1                                       1 1     1           1         36
37 10   1                               1     1             1           1     1     1   1               1           1       37
38 9 2           1           1                   1 1               1       1                                   1           38
39 2                                                 1                                         1                           39
40 7                       1             1 1         1 1     1                                           1                 40
41 10           1   1   1       2           1       1 1                         1       1                                   41
42 13               1 1 1               2       1 2             1                 1                                 1   1 1 42
43 14       1       1             1 1         1     1       1       2             1           1 1     1       1             43
44 10               1                       1       1               1       1   1   1       1                       1   1   44
45 10                             1                     1         1       1     1     2           1       1     1           45
46 8                               1                     1     1                       1         2 1                   1   46
47 12   1                       1       1       1               1     1 1 1         1 1   1                           1     47
48 10       1                                       1       1       1 1   1 1               1   1                       1   48
49 10         1   1                               1               1   1             1   1 1   1                   1         49
50 12           1 1   1   1   1 1   1 1 1                     1 1                                                   1       50
51 15   1           1                             1 1               1     1   1     1       1 1         1     1 1 1       1 51
52 6   1       1       1             1     1                           1                                                   52
53 9                             1 1         1           1             1       1                   1     1               1 53
54 18           1     1       2       2                 1     1       1   1   1                   1   1 2 2     1           54
55 12             1                   1               1     1 1   1                   1   2         1   1     1             55
56 18 1           1     1 1                       1   1   1 2 1                 1     1   1 1   1   2                     1 56
57 14       1   1           1           1   3   1       1     1     1               1         1           1                 57
58 15   1   1           1     1                   1 1       2 1     1                   1                 1 1       1     1 58
59 7             1                 1   1       2                                                           1     1         59
60 14     2 1   1     1                           1 2 1           1                     1     1           1         1       60
61 11       1             1       1   1                       1   1                 1     1   1           1 1               61
62 9         1     1                     1     1                       1 1 1 1       1                                     62
63 10                               1     1             1           1 1   1   1               1                       1 1   63
64 13                   1   2                                               1   1 2           1   1   1       1       1 1   64
65 6                           1                       1                   1         1             1                 1     65
66 12         1           2                                         1 1     1       1             1     1   1   1 1         66
67 11 1                   1     1       1                       1             1   1                 1 1         2           67
68 13     1     1                             1               1 1         1         2       2               2     1         68
69 7         1     1           1         1                                                       1 1             1         69
70 11 1             1         1                   1     1 1 1           2                 1                       1         70
71 14     1     1             1                           1         2           1 1           1             1 2 1   1       71
72 13         2   1         1               1   1       1           1 1           1   1         1             1             72
73 14               1       1   1       1     1         1 1 1                   1           2 1                 1 1         73
74 15   2       1     1               1 1         1       1                         1 1 1 1         1   1             1     74
75 7   1                                 1                             1             1 1                   1             1 75
76 15     1 1     1 1 1                                 1       1 1   1   1   2     1             1         1               76
77 7     1   1                           1               1               2                                     1           77
78 9       1                             1           1     1   2                             1             1             1 78
79 7                     1               1                             1       1                       1   1           1   79
80 12   1       1   1   1   1         1                                     1       1       1     1   1                 1   80
81 10       1     1     1   1 1                         1                 1           1 1                           1       81
82 9                           1 1                   1                                 1         1 1         1 1 1         82
83 14           1   1 1         1         1   1                 1 1   1     1       1         1                 1   1       83
84 7         1       1               1       1                         2                                         1         84
85 13     1       1 2       1             1               1       1       1     1     1                   1       1         85
86 11   1   1   1             1       1                     1                                   1 1   1 1                 1 86
87 6                           1                               1   1     1                               1           1     87
88 20             1               1         1   2   1       2     1   1     3     1   1   1       1     1     1       1     88
89 13     1       1     2       1                                 1   1         1                     1 1     1 1 1         89
90 10                     2       1             1                   1                           1           2           1 1 90
91 7                       1     1           1           1                     1                                     1   1 91
92 13     1           1 1               1           1         2       1                 1 1 1   2                           92
93 15         1     1 1   1 1   1           2     1               1               1   1 1               1         1         93
94 10   1                   1     1               1                       1   1         1       1                   1   1   94
95 7   1       1               1   1 1       1       1                                                                     95
96 19   1   1   1 2   1     1     1 1           1       1               1       1 2       1                   1         1 1 96
97 12     1               1         1             1     1 2                 2   1   1                     1                 97
98 10                             1     2               1                     2             1   1     1       1             98
99 11       2                                       1                 1                 1 1     1     1         1   1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty