BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
Ngày
/
Tháng
00 18   1 1                 1         2       1   1   1 1                     2               2         1   1 1 1     1     00
01 15                             1 1         1     1       1 1 1     1     1       1   1   1               1   1     1     01
02 22     2           1         1   2       1 1       1     1         1       2       1     2       1         1 1     1 2   02
03 15   1       1           1 1           2   1       1   1             1                         1   2   1               1 03
04 11 1           1 1       1   1                       1   2                                       1         2             04
05 19 1           1               2     2           1         1   1         1         1     2       1 1 1 1     1       1   05
06 15                 1   2   1             1           1   1 2               1   1   1     1                 1     1       06
07 18   2 1 1                   1 1 2   1           2           1 1                       1     2   1     1                 07
08 17         1 1   1           1   1   1 1       1     1 1   1             1     1       1       1             1         1 08
09 14 1       1 1         1       1 1                 1       1                         1 1         1   1     1       1     09
10 21   1     1 1         1               2   1   1     1       1     2       1 1 1 1                   1   1       1 2     10
11 17           2                         1 1   1             2     1   1 1           2       1     1 1         1     1     11
12 16       1           1   1 1             1     1     1       1         1         1         1 1 1   1 1     1             12
13 12     1 1     1         1   1         1                                   1 1                 3                   1     13
14 13   1 1                                   1 1   1                           1                 1 1   1         1 1 1 1   14
15 16   1   1       1   1                   1                       1 2                 1   1               1     1       4 15
16 11                                   1 1     1   1     1             1     1   1         1   1                 1         16
17 18       1     1 1             1         1       1 1         1   1   2             1                 2 1       1   1   1 17
18 16 1       1   1     1 1 1                 2               1               1 1       1 1             1   1           1   18
19 18 1               1     1 3 2   1   2         1 2         1                         1     1                     1       19
20 18     1 1   1 1           1     1   1 1       1   1         1       1   1                   1         1       1 1     1 20
21 13 1 1   1 1       1               1             1                             1     1   1     1             1 1         21
22 16           1       1       2   1                   1 1       1       1 1         1 1   1   1     1           1         22
23 11       1 1 1                       1             1                               1     1 1 1 1 1                       23
24 15                     2     1               1 1     1                               1 1   1           2   1 1       1 1 24
25 11       1         1               1 1 1               1     1   1     1               1           1                     25
26 20 1 1     1         1 3           1         1 1                         1       1   1     1             3 2 1           26
27 10         1     1 1 1                       1                       1           1 2                                   1 27
28 11                   1   3                     1       1               1                         1       1 1   1         28
29 13             1 1 1                 1   1       1 1 1                 1           1                 1         1     1   29
30 15 1         1               1   1         1         1       1   2                         1     1 1 1               1 1 30
31 17   1 1   1     2                     1 1 1   2                       1       1 1           1     1                 1 1 31
32 14 1                             1           1     2       1       1       1 1 1       2                         1     1 32
33 10 2   1 1               1               1                                             1 1                         2     33
34 13                   2       1       2       1     1   1             1       1     1 1 1                                 34
35 13   1           1         1     1                       1   1 1   2     1     1                                 1 1     35
36 22         1   1 1 1           2       1 1   1   2   1           1         1     1     1       2     1     1 1     1     36
37 11         1 1     1   1                                           1   1               1             1   2       1       37
38 22                 1 1   1         1           1   2 1             1       3 1         1 1 1       1   2           2 1   38
39 21     1 1           1         1 1     2     1   1   1         2   1   2 1           1     2 1         1                 39
40 14       1                 1       1       1             1         1 1             1 1   1   1 1     1   1               40
41 16 1 1 1         1             1           1           1 1       1               1 1             1 1     1     1   1     41
42 20     1               1   1         1 1     2         1           1 1   1     1     1         1 2     1 2       1       42
43 17         2 1 1 1       1         1       1       1       1                         2 1     1   1               1   1   43
44 16 1               1 1 1       1           1         1   1           1       1 1     2   1                             2 44
45 13               1 1 1 2 1         1       1 1               1                                     1           1 1       45
46 19               1       1 1   1   1         1   1       1 1 1         2   1       1       1     1 1         1   1       46
47 15             1   2                   1     1       2 3   1 1       1                                         2         47
48 14           1       1                 1         1     2       2         1                       2     1 1   1           48
49 24   2       1           1 1     1 1               1 1   2   3     1 1 1   1                       3 1       1 1         49
50 18   1     1                             1 1   1     1     1       1         1             1 1   1 1           2   1 1 1 50
51 18       1   1   1           1       1 1 1         2   1         1       1       1     1     1             1     1   1   51
52 17 1 1       1         1       1         1               2     2 1   1   1             1                 1       1   1   52
53 18     1                         1   1 1       1 2     1       2     1 1               1     1     1         2   1       53
54 16         2           1             1       1           1       1           1 1 1             2     1           1 1 1   54
55 21 1     1     1           2     1   1 1     2                     1       1     2         1             1       2   1 2 55
56 25               1 1 1   1     1       1 3           1   2   1 1   2         2         1   1           1 1   1 1     1   56
57 18 1                       1             1 1   1   1     1   1 2     1         1             1 1     2             1   1 57
58 16             1         2           1       1       1     1 1 1 1         1     1           2     1 1                   58
59 12 1       1   2             1               1           1               1 1                   1         2               59
60 13           1             1   1             1 1 1 1       1                 1   1 1     1                   1           60
61 14     1         1 1           1             1                       1 1   1         1   2     1                 1     1 61
62 24             1 2 2         1 2     1         1 1 1   1         1           4                     1   1 1 1     1 1     62
63 14   1 1                           1 2 1 1           1     1   1         1       2                                   1   63
64 10 1                 1   1                     1     1               1         1                       1   1         1   64
65 19             3                           1     1   1     1     1               1 1 1   1 1   1 1         1   1 1 1     65
66 18 1   1           1   1     1   1 1     1     1               1 1     1 1   1 1           1       1                 1   66
67 17 1 1           1   1 1       1 1             1       1   1     1     1   2                           1   1 1           67
68 20     1   1   1     1   2         1                   1       1   1         2   2     1   1         1 2     1           68
69 11   1                       1 1                     1   1 1 1         1 1 1                                       1     69
70 23                       1     1   1       1   1   2             1 1 1   2   1 1             2 1   1   1 1   2   1       70
71 11                       1               1 1         1                                 1 1 1     1   1     1       1     71
72 14     2     1     1             1     1     1       1   1                       1               1       1   1 1         72
73 11       1 2       1                 1                         1             1 1   1                 2                   73
74 12           1       1     1     1                           1         2     1                         2     1   1       74
75 17 1 1 1 1           1                     1     1         1     1       1     2   1           1               1   1   1 75
76 13       1                 1       1 1     1                   1       1           1         1 1 1   1       1           76
77 10     1         1 1   1                                       1               1         1       1     1       1         77
78 11               1   1     1             1   1     1       1                         1   2           1                   78
79 21 1       2       1 1     1 2                     1     1 1 1   1 1 1   1     1       2     1 1                         79
80 8   2       1   1                                                                 1     1   1                 1         80
81 11 1                               1       1       1   2     1                 1   1         1       1                   81
82 21     1 1   1 1   1 1 1     1     1                                 1   1 1   1 1   1 1   1               3         1   82
83 21   2   1       1   1 3     1     1                   1 1       1       1     1   1 1     1     1 1               1     83
84 23   1     1 2 1 1   1     2 1 1 1 1 1     1       1         1                 1             2 1           1   1         84
85 16           1 1       1   1   1     1         2         2       2         1           1   1                           1 85
86 21             1   2   1           1   1 2           1 1   1 1 1           1   1     1             1 1   1     1 1       86
87 19       1 2 1 1     1         1         2   1         1             1   1     1             1 1       1       1   1     87
88 18 1               1             2 2   1           1         1   1 1 1 1 1           1   1                 1         1   88
89 14 2           1             2     1     1       1     1   1             1         1           1               1         89
90 14   1 1 1                 1               1                         1 1         1         1     1             1 1   1 1 90
91 17       1     1             1     1   1 1       1                 1   2     1           1             1 1 1         2   91
92 23     1   1             1 1 1             1 1         1       2     1       1   2         1 1 1 1         2 1       1 1 92
93 14     1             1     1     1             1           1     1       1 1   1         1         1             1   1   93
94 16       3   1                               1   1               1 1   2 1   1   1         1           1 1               94
95 13               1     1               1               1 1   1   1   1           1 1 1                       1         1 95
96 19           1               1 1 1             2         1                       1 1 1     1     1 2   1   1 1   1     1 96
97 17 1 1 1 1               1     1 1   1     1     2           1 2                   1   2                                 97
98 7                         1       2                               1         1                         1               1 98
99 13     1 1 1   1 1       1     1               1                 1 1 1               1 1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty