BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/12/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 22       1   1   1 1 1         1   1 1 1             1       1   2           1                   2 2   2               2   00
01 21     1 2 1 1 1     1       1   2       1       3 1                 1     1         1                 1       1     1     01
02 20 1   1             1               1     1 1               1 1     1   2 1       1       2           1 1     1     1   1 02
03 27       1 1   1   1     1       1               3         1 2       1 1         1 1       1 1 3     1   2 1       1     1 03
04 25   1     1   1 1         3 1 1   1   2 1     1 1 2   1               1                         1         1   2       2   04
05 30 1         1 2     1 1 1         1       1     3 1 1 1 1 1       2 1   1   1   1 1   1     1   1             1   1     1 05
06 29   2 1     1         1         2 2 3   1   2   1     1       2 1   1             1 1 1   1     1       1   1     1       06
07 24 1       1 1         1   1       1     1 1 1             1 1       2 2   1     1 1 1     1       1     1       1   1     07
08 19   1 1                   1       1 1       1 1   1 1     1 1             1             1   1         1 1 1     1   1     08
09 31 1   2   1 1 1   1 1 1       1   1   1 1   1   1     1   1           1     1     1   2 1   1 1 1   1         1   1     2 09
10 25   1   1             1         1       1       2   1 2   1   1   1 1           1   1 1 1 3 1                   1     2   10
11 25 1         1       1     2             2 1       2 1 1       1     1   1   1         1     1         1 1 1 2           2 11
12 35 1 5   1     1       1       2 1           1 2   2   2 1   1   1   2   1 1   1       1 1 1       1 1   1   2             12
13 29         2         1 2   1       1     2   1 2 1             1     1     1   1   1         1 1 3   1     1     2     1 1 13
14 28     1   1 2           1 2   1   1         1 1             1 1 1   1     1       1 1     1   1 2 1       1     1     1 2 14
15 42     2 2 1   1           1         2 2 1 1         1 1 2 1   1 3 1 1 2 2   1     1 2   1   1 1   1     1     1   1 2 1   15
16 24 2     1   2         1             1       1     1   1       1     2 1   1     1       1   2       1 1 1           1 1   16
17 26 1     2   1       1         1       1   1   1 1       1     1 2   1   1   2   2               2             1 1     1 1 17
18 22         1       1                             2 1   1       1           1 1 1 2   1 2 1   1               1 1     1   2 18
19 22     1 1   1     1 1     1 1   1             1 1     1 1   1 2                 1     1 1         2   1               1   19
20 19 1       1 1   2                       1       1 2     1           1 1 1   1     1             2       1           1     20
21 18             1     1               1       1     2         1     1         1                       1 1 1 1 1       1 2 1 21
22 18     1 1           1 1     1                   1 1       1   1       1     1 1       1           1         1 1   1 1     22
23 28             1   1 1 1   1       1 1 1         1   1 1       2       1 1 1 1   1     1 2     2         1       1 1 1 1   23
24 23 2     1 1       1 1       1   1 1 1 1       1         1     2 1   1             1                     1 1     1 1 1     24
25 28           1   1 1           1 2 1 1 2 1                 1 2     2 1     1       1     1         1 1   1 1 2   1       1 25
26 24 1     1 1         1       1   1   1     1         2   4                 1 1   1   1     1   2       1           1   1   26
27 27     1   1 1     1             2   1           1 2 1 1 1       1     1 1   1   1 1 1   1     2 1   1           1 1       27
28 38   2   1   1       1 2     1 1         1 1     1   1   1   2 1       2 1 1   2   2 1 1   1     1 3   2 1   1 1       1   28
29 30     1   1 1   1   4     1       1           1   1       1 1     3 3       1   1 1   1           2   1   1   1 1         29
30 20 1           1           1   1     1                 2       1     1   1 1             1 1   1       1     1 1   1 1 1   30
31 23 1   1   1       1   1       1         1 1 1           1 1       2     1     1   1             1       1 2     1 1   1   31
32 37 1   1 1       1 3 1       1 1 1   1   1 1   1 1     1 1 2     1     1   2     1   1 1         2   1         3   2   1 1 32
33 24             1 1   1     1   1         1       2 3           1         1 2   1         1 1 1   1 1   1 1         1       33
34 26           1       2 1         1 1 1 1 1   1 2       1   1       1   1   1 1 3             1   1 1     1         1       34
35 28     1 1     1 1     1 2 1 1     1   2 2 2     1                                       2       1     1 1 1 1 3 1         35
36 23         1     1 1   1     1   1 1         1   1 1           2           1 1 1 1   1       1       1   1   2           1 36
37 27           1   1 2   4 2 1 1         1     1     1 2       1   1   1 1   1           1   1       1 1             1       37
38 26 2 1   1   2                 1   1     1                     1     1     1   1 1 2     1   1         1 2 3   1     1     38
39 36       2   1 2 1   1 1   1   1     1         2     1 1     2 2 3 1 2     1   1           1     1 1 1     1 1   2     1   39
40 31 1   2 1 1     1 1         1     1       2     1 1 1           1   2   1   1 1   1 2 1   2 1 1 1     1               1   40
41 21     1   1               2       1 1   1     1 1   1     2                                 1   1       1 1   4   1       41
42 27     1     1   1   2 2   1         1 1               1       1 1       2 1 1     1 1         1 1 1   1 1     1     2     42
43 14   1 2     1           1   1       1                 1                 1 1   1                     1   1     1           43
44 20       1 3               1 1 1   1             2       1     1 2   1                 1               1 1 1   1           44
45 23         1 1     1 2               1 1 1 2 1 1 1 1       1                       1 1     1 1         2           1   1   45
46 25         1     1 2   1 1   1   1                   1   1 1   1     1       1     1   1 1     1 1   1   1   1   1 1   1   46
47 21     1 1   1 1     1             1   1 1         1     1         1       1           1 1 1     1       1   1 1     1   1 47
48 31   1 1           1   1   2   1   1     1 1 1                               2     2   1   2 1 1 2     1 1     2 1 1 2   1 48
49 31       2     1           1       1     1   2           1   1   2 1 1 1 2     1   1   1 1 2   1     1     1   1       1 3 49
50 22           1 1     1 2     1         1     1         1 1   1   1   1               1     1   1 1   1 1     1         1 1 50
51 28 1         1   1   1 2 3         1 1   1   2       1 1   2                   3 1     1     1               2         1 1 51
52 22   2 2 2 1 1 1 1     1         1   1     1   1 1     2             1   1     2                                           52
53 18   1             2 1   1           1     1   1 2             1   1 1                           1 1           1 1       1 53
54 31 1   2   1     2           1         2 1   1   1       4     1 1   1       2 1     1       2 1           1 1 1       1 1 54
55 24 1         1         1 1 1   1       1               1             1   1   2       1           1 1 2     1 1   1 1 1 1 1 55
56 26     1 1                         2 1 1 1     1   2     1   1 1         1     2 1               1 1 1   1   2     1     2 56
57 26 1       1           2   2     1       1         1       1   1               1 1 2   1     1     1     3 2 1   1 1       57
58 28   1   1 1   1 1   2 1     1           2                     1       1 1   1 2 1         3 1 1     2 1                 2 58
59 34 2   2 1   1     1 1   1 2 2 1   1       2   2 1   1 1         1     1     2         1     1     1     2 2   1           59
60 21     1         1         1 2 1             1 1       1         1 1           1         1 1   1   1         1 1       2 1 60
61 30           1   2         2   1   1 2   2     1 1 1   1   1     1     1 1   1 2   1     2 1     1 1   1   1               61
62 20   1                     1   1   1                 1 2     1     2     1         2   1 1           1           1     1 2 62
63 28       1     1       1   1   1   1 1     2 1           1   1 2 1     2   1                 1 1 2   1     1   1       1 2 63
64 32 2 1 1   1 2     1 1 1 3   1       1 1 2         1       1 1       1 1     1 1 1 1               2       1 1           1 64
65 36   1       3   1   1 1 1     3   1         1     2 2 1       1 1 1   1             1   1 2 1 1       1 1 1   2     1 2   65
66 23     1   1 3     1             1                   1 1         2 1 1   1           1       1 1 1 1       3         1     66
67 26       1   1           2         3 1   2           1     1   1 1       1   2   1           1     1           1 1 2 1 1   67
68 25 1     1               1         1       1       1           1   1 1       1     1     1   1     1     1 1   1 1 2 1 3 1 68
69 25     1 1 1   1           1     1       1     1                     1 1   2     1 1       2             1 3   2   1   1 1 69
70 27   1 1 2   1     1     1 2     1 1             1       1 3 1     1   1         1         2     1   2     1           1   70
71 32 2   3                         2 1 1   1   2 1   1       1   1 2 1     1   2         1     2     1   2   1 1       1   1 71
72 25   1               1 1     1 1     1     2       2 1       1               1 1 1 2       2     1         3 1           1 72
73 30   3 2       2   1                 1 1     1     1 1 1     1   3 1   1           1   2   3             1   1         1 1 73
74 34   1   2     1 1     2 1 1 2             1     1 1 1 1     1 2 1   2 1     1 1   2           1     1   1     1     1 1 1 74
75 25     1       1 1 1   1 1     1           1   1   1       1         1       1 2   2       1 2 1     1 1         1 1       75
76 17     1                     1     1     1           1 1 1     1             1   1 2 1     1 1   1   1                     76
77 21       1                       1       1       1 1   1   1 1     1         1     1 1     1 1       1     1 1 1   1 1 1   77
78 28     1 1     2       2 1     1     1 1           1   1       1 1       1   2 1         1 1 1 1           2   1 2       1 78
79 26     1             3   2 1 2 1 2 2   1           1 1           2                 1   1 2           1           1 1       79
80 19 1 1   1     1 1   1               1 1 1       1                           1 3 1         1                     1   1   1 80
81 24               1   1   1               2     2             2   1             1 2   1           1   1   3     1     1 2 1 81
82 18           1 1     1 1   1           1         1 1 1     2           1 1   1 1                                 1 1     1 82
83 15     2     1               1     1                             1   1 1         1   1     1       1     1     2           83
84 25 1   1 1 1     1   1 1   1         1           2     1 1     2         1         2         2           1 2   1   1       84
85 28 1   1 1 2   1         1   1       1 1       1   1           2               1 1 1 2       1       1   2 1 1 1       1 1 85
86 26       1   1       2     2 1 1 1           2 1 1     3 1                   1 1     1 1 1   1     1       1 1             86
87 27 1 1   1   2   1         1   1 1     1 2   1   1 2   1   1           1                 1   3   2                   2     87
88 34     1 2   1     2     1         2 1                   3         2 1 1     1 1         1 3 2 1 1     2       1 1       3 88
89 32   1 1 1 1       1 1     1   1 1 1 2     1       1 2     1 1   1 3 2       1   1 1         1           1       1 1   1   89
90 30             1 2 1     1         1 2 1       2 1           1   2 1     1 2   2   1 1       1   2     1 1     1       1   90
91 33   1 1         1   1       2   1   2         1 1   1 4     1 1 2 1 1     1         1 1 1     3 1     1   1             1 91
92 27 1   1     1         2 1     2   1       1 2   1     1       1 1               1   1 1 1   1       1   1     1     1 1 1 92
93 34   1       1 1 2 1 1 1   2 1 1   2       1           1   1   1 1     2   1 2 1   1 1       1   1 1 1 1   1         1     93
94 27       4               1 1     2 1 1 1   1             1     1     2   1   1 1 1             1 2         1 1       1 1   94
95 34   1   1   1 1     1     1     1 1 2 2 1   1   1 2   1           1       1   2   2 1     1 1           1 1     2     2 1 95
96 29     1   1 1         1 1         1 1 1 2         1   1   1   1 1 1           2   1 1 1   1 2   1   2           1     1   96
97 20   1           1   1     1 1             1 1   1     1             2     1 1 1 1   1     1     1         1         1     97
98 43 1         1 2   2 1 3 1 1     1 1 2   3 2   1   2   1 1   1   2           2         2 1   1 2       1 1   1 1 1 1       98
99 20   1               1 1   1       1 2   1 1         3       1 1       1 1 1             1 1             1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty