BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/07/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10 1     1                       1                                           1             1 1         2         1     1   00
01 18       1             1           1   1   2     1 1   1       1           1   1 1 1 1 1 1       1                         01
02 20                   1 1 1         2         1         1 1   1       1       1 1 1       2       2   2                   1 02
03 15 1   1   1           1   1     1             1   1 1           1       1           1 1         1       1                 03
04 13           1             1     1   1   1 1 1               1                 1           1   1   1                   1   04
05 27         1 1         1       1   1             2 1   3   1     1   1   2 2                 1 2         1     1   2 2     05
06 20           1     2       1           1   1   1 1     1         2 1   1       1 1   1 1   1 1                   1         06
07 20               1       1         1     1   1               1     2   1   1     1       2 1 1 1     1       1       1   1 07
08 26     2 2     1     3         1           2 1     2   1     1                   1       1   1               1   1 2 1   2 08
09 12         1       1 1                               2   1         2   1   1 1           1                                 09
10 8     1           1       1         1                 1 1                                     1                 1         10
11 9                             1         2           1                         1             1 1 1       1                 11
12 10   1           1   1           1   1         1         1             1                                           1     1 12
13 19             1           1     1     1   2         1       1 1   1   1     1 1 1   1     1             1   1           1 13
14 13     1       1     1                 1 1       1   1   1                         1       1     1   1     1               14
15 15   1               1 1           1 1       1                   1       1       2 1 1                   1     1 1         15
16 16                     1             1 1 1       1         1   1       1     2         2             1     1         1   1 16
17 12       1                   1     1                       2   1           1 1                             1 1         2   17
18 18   1     1 1 1   1   1     1   1                 1       1     1       1       1     1                 1 1 1         1   18
19 23       1       1       1   1 1 1     1     1 3 2         1 2     1                 1 1 1                   1       2     19
20 18         2                 2                 1     1         1 2       1               1   1     1         1 2     1 1   20
21 16     1 1     1         2               1   1       1   1           1         1                   2   1       1       1   21
22 23   1 3 1   1   1     1   1             1 1     1         1 2                 1 1       1           1     1 1   1       1 22
23 13         1                         1 1     2           2         1               1 1           1         1         1     23
24 24 2     1         2     1           2     1         1 2     1 1   1     1   1 1 1 1                     2 1             1 24
25 14     1                     1                     1 1                         1 1     1           1   1 1   1 1   1 1     25
26 21   1 1     1   1 3           1           1 1           1     1               1     1           1     1 1 1       2     1 26
27 9   1     1             1                               1               1           1             1           1       1   27
28 14   1 1         1               3           1   1                   2         1                     1         1       1   28
29 12     1 1     1               1         1 1       1               1             1         1                         1 1   29
30 14           1 1       1 1     1             1               1   1   1   1     1         1     1                   1       30
31 10 1       1                           1 1           1     1                       1         1           1   1             31
32 10       1                     1     1     1       1     1       1               1       1   1                             32
33 12               1       1       1       1   1       1                 1 1       1 1       1         1                     33
34 23   2 1 1   1   1                 1     2             1     1         2       1                 1 1     1 1 2 1     2     34
35 13                   1       1 1       2       1   1           1       1     1           1               1             1   35
36 17           1   1             1       1         2 1   1       2   1       2                 1       2       1             36
37 14       1   1 1   1         1             1 1                                             1 2   1   1   1     1           37
38 11   1               2           1 1   1               1       1                                     1 1   1               38
39 18   1 1               1           2   2                           1     1 1         1   1   1   2 1 1             1       39
40 12 1   1   1             1   1 1               1   1                                                 1 1         1 1       40
41 9                                     1                                   1               1 1 1                 1 2   1   41
42 21     1     1 3   1 2                 1   1   1           1         1       2       1 1   1     1                 1 1     42
43 18     1   1           1         1 1     1         1           1   1   1 1   1                     2   1     1         1 1 43
44 20   1         1   1       1         1             1           1   1   1   1 2             2   1     1   1     1   1     1 44
45 14 1 1             2   1       1 1                                                     2           1 1 1 1         1       45
46 17 1           1             1   1           1 1           1           2   1 1     1                   1   1   2   1       46
47 19     2       2               1     1       1     1       1   1 2     1 1     1               2     1       1             47
48 20 1 1           1     1   1   1                 1   1           1     1 1     1           1 2 1 1 1     1     1           48
49 18                       2     1 1       1     1   2   1         1             1 1     1 1   1     1   1   1               49
50 16       1 1         1   1   1         1   1         1               1             1       1 1 1     1         1 1         50
51 17               1           2           1 1           2     1       1       1     1 1     2     1             1     1     51
52 22 1       1 2   2 1       1       1   2                   2               1       1 2 1     1       1     1     1         52
53 13       1   1         1       1             2   2                               1   1   1       1                   1     53
54 14               1 1     1                         1   1   1         1   1                   2     1 1   1           1     54
55 14 1     1       1       1           1         2           1         1 1       1         1                       1   1     55
56 16 1 1   1 1 1         1 1       1           1                           1 1       1               1       2             1 56
57 25     1 1 1                 1       1 2 1   1 1 1                   1   1   2 1     1     1       2       1 1 2   1       57
58 17 1                             2 1   1     1       1                   1         1 1           1 1 1     1 1 1     1     58
59 15 1     1 2 1       1 1 1             1                     1     1           1           1             1   1             59
60 22 2     1 3   1     1 1   2   1   1           1       1   1   1     1     1     1                 1                     1 60
61 25 1           1 2     1   1 1 2   1 2                   1       1 1     1 1       1   2   2   1             1           1 61
62 17           1 1     1 1                 1         1 1 1     1     1   1   2     1                           1       1   1 62
63 17 1     1                   1     1   1                           1               1       1     2 1 1 1   1         2   1 63
64 18   1   1 1   1           1 1   1 1 3                 1                           1   1   1       1             1     1   64
65 9               1                   1 1   1             1       1                             1               1   1       65
66 21     1   1 1     1   1 1         1       1     1           1               1   1 1     1   2   1     1 1 1             1 66
67 17   1           1 1 1                   1   1     1 1 1                   1 1   1       1         1             2       1 67
68 21   1 1               1     1 1 2                         1   1 1     2     1   1     1   1     1 1 1 1     1             68
69 17         1   2 2                 1 1                   1   1       2   1 1 1                             1     1       1 69
70 16                           1   1     1 1           1 1                 1 1       1   1       1       1     1 1 1 1       70
71 15     1   1   1         1       1   1           1       1 1       1 1             2           1                       1   71
72 21                   1       3           2 2 1   1   1     1             1           1   1 1   1         1 1           2   72
73 18                         1       1 1     1       2       2   1       1 1       1             2 1 1             1   1     73
74 9   1       1       1   1                     1                   1     1             1 1                                 74
75 12   1               1 1   1 1                           1     1               1     1                           1 1   1   75
76 13         1             1                 1   1     1         1 1               1   1                 1     1   1   1     76
77 9                 1                                 1               1                 1     1           2 1           1   77
78 16 1 1                   1 2               1   1           2         2 1       1               1   1                     1 78
79 20   1 1     2                                 1 1       2   2     1 1             1   1       1             1 1   1   1 1 79
80 7 1     1       1   1   1   1               1                                                                             80
81 17         1                       1       1     1       1         1   1     1                 2 1   1 1 1 1   1       1   81
82 18   1       1     1     1                             1   1 1   1 1 1       1   1                     1   2     1 1   1   82
83 26 1 1     1     1 3       1           1         1   1 2 1   1 2 1             1     1         1       1       2   2       83
84 18   1               1 1                 1     2             1         1   1 1     1     1         1 1 1         1   1   1 84
85 12 1               1   1 1           1         1 1   1                     1           1                             1 1   85
86 10                 1 1     1       1 1                                                       1 1       1 1   1             86
87 20   1         1 1   2   1         1     1         1       1   1     1 1 1 1 1     1   1                                 2 87
88 17 1   1         1           1           1         1                             1   1 1 2           1 2 1 1           1   88
89 17       1   1 1     1     1   1             1       1       2   2     1 1                 1           1         1         89
90 15     1     2   1     1   1   1         1     1               1               2             1               1   1         90
91 14 1                       1       1       1       1       1 1           1     1   1         1         1               1 1 91
92 19 1     1       1         1 1 2 1           1 1     1       1 2   1                 2                   1     1           92
93 17   1         1       1   2   1             1 1 1               1   2                   1                       3 1       93
94 12       2     1             1 1                     1 1         1                   1         1 2                         94
95 21             1   1       2         2   1       2       2       1 1 1 1       1 1     1             1     1   1           95
96 17 1                               2       1           1 2 1 1   1 1 1     1       1     1         1                     1 96
97 13           2                 1 1   1             1 1             1       1             1       1               1   1     97
98 17 1                   1 1                     1 1 1           1 1                     2   1     1     2     1         2   98
99 13                               1                       3     1     1     1 1     2 2                             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty