BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/09/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
Ngày
/
Tháng
00 18   1       1           1 1       1 1             1 1     1   1       1 2   1 1         1         1 1                     00
01 12   1   1       1           1               1                                         1 1 1 1     2                   1   01
02 18       1                 2       1 2                     1                 2           1 1       1           1 2 1   2   02
03 20   3 1     1 1 1           1   1         1               1   2 1   1       1             1       1         2             03
04 16             1     1         1   1 1       1           1       1     1           1     1     1 1       1 1         1     04
05 21 2 1 3 2             1     1 1             1           1   1                   1 1       1 1                     3       05
06 13 2                 1 1       1               1               1   1       1             1         1           1       1   06
07 17     1     2   2   1   1 1             1       1 1 1             1                               1     1   1       1     07
08 20 1             1                   1 1         1 1   1       1     1                 1 2 1 1   1   2           1 2       08
09 20   1                       1     2       2   1     1 1   1         1 1     1 1     1             1                 2   2 09
10 19 1       1 1   1           1   1   1 1           2   1         2   1                             1 1       2     1       10
11 17 1             1             1       1         3 1     1 1   1 1   2           1         1                             1 11
12 14                 2               1     1 2   1               2               1     1 1           1               1       12
13 13               1       1 1           1 1         1           1           1       1       1         2                   1 13
14 21     1 1 1 1   1       1 1         2 1   1   1     1         2   1     1     1                       2 1                 14
15 21           1   1 1           1         1       1         1       1   1   2 1 1 1   2         1 1     1 1             1   15
16 13   1 2 1             1         1           1       1                 1                   1 1       1   1                 16
17 16       1     1     1   1               1   1               1         1 1         1   2 1       1               2         17
18 13 1             1 1                                   1           1   1 1   1     1       1             1         2       18
19 14       1           1 1             1     2                       1         1         1   1         1 1       1   1       19
20 13             1           1         1   1         2                 1         1   1 1     1               1         1     20
21 17 2   1     1 1               1         1         2   1     1           1   1                 1               1     1 1   21
22 17 1   1   1     1           1       1         1 1           1     1 1                   1 1 1           1 1     1         22
23 17 1             1   2       1   2 2     1       1     1             1                       1     1       1             1 23
24 18 1       1           1 1   1   1           3 1 1   1     1 1           1       1             2                           24
25 13             1   1   1                 1   1   1   1                                     1 1         1     1 1     1     25
26 16           1       1           1   1 1               1 1 1 3             1             1   1           1               1 26
27 17     2   1   1               1 1                     1   1 1   1                   1         1 1 1     1     1         1 27
28 17 1     2     1   1                 1 1         1 1       1                     1     1     2             1         1   1 28
29 14         1     1                   1 1                 1       1         1       1       1 1 1 1           1 1           29
30 22 1     1       1 1     1                   1               2 1     1   1   1 2 1   2       1       1   1       1   1     30
31 17         1 1   1   1 1   1     1                     1                 1 1     1             1 2                   1 1 1 31
32 21   2     1                     2   1       1   1 1                       2 1 1           1   2   1       2 2             32
33 13       1       1     1   1 1           1 1       1 1                         1 1                           1           1 33
34 15 1 1     1     2     1     1 1                   1     1         1     1       1           1           1                 34
35 15   1       1         1     1     1 1               1                               1   1     1 1           1       1   2 35
36 19   1           1                 1             1 1 1 1         1 1             2 1         1   1   2         1     1 1   36
37 17                   1           1                     1   1         1   1 1     1     1       1         1 1   1   1 1 1 1 37
38 10                 1 1       1             1   1                                       1   1               1   1 1         38
39 14       1       1         1     2       1               2 1                 1   1     1     1                         1   39
40 20       1 1       1     1     1   1 3 1 1               2   1         1   1 1         1               1             1     40
41 16 1       1 1 1   1   1   1       1                       1                                     1       2 1           1 2 41
42 13         1       2 2     1   1               1     1             1                         1           1 1               42
43 22 1                                       1   1 1 1   2       1     1     1     1 1 1         1 1   1 2     2     1     1 43
44 9       1           1                         1                 2 1   1                     1                 1           44
45 11                             1                         1     2               1 1       2       1 1           1           45
46 19             1               1       1   1 2 1 1       1       1             1             2   1   1   1         1 1   1 46
47 11 1           1                                                       1           1 1               1 1   1 1 2           47
48 18   2 1             1                     2 1       1   1       1   1               1 1     2 1   1         1             48
49 15           2         1       2       1   1   2                     1 1 1     1           1                             1 49
50 17   1     1 1         1       2           1   1 1 1   1         1     1 1                         1       1         1     50
51 23     1 1     1         1             3 1     1         2 1   1 1   1 1         1     1       1 1           1   1   1     51
52 18   1       1     1 1       1   1 1   1                 1 1         1 1     1                 1             1     1   1 1 52
53 13         2           1 1 1                     1                       1           2 1                   1     2         53
54 14             1     1   1   1   2                   1 2 1                               1 1           1                 1 54
55 14                 1                     1     1 1       1                 2 1     1   1     1             1 1     1       55
56 15 1   1           1         1     1       1     1         2                             1       1   1     2   1           56
57 14                           2   1         1                           1 1   2 1     1               1 1   1     1         57
58 10             1                 1 1               1               1   1 1     1   1                         1             58
59 15       1               1     1           1 1         1           1               2   2 1           1   1         1       59
60 7       1                                       1                   1 1                   1                 1         1   60
61 16     1             1     1                 1               1   1         1   1         1       1   2         1     1 2   61
62 27                 1   1       2   1       1     1       2   1   1 1     1 1 1   1 1     1       2 2       1   2 2         62
63 12   1       1 2           1     1         1     1 1                     1                 1             1                 63
64 10             1 1   1 1         1   1             1           1                               1                 1         64
65 15     2           1   1                           1           1   1   1           3   1       1           1           1   65
66 21 1     1     2   1 1 3   1   1     2                   2   1         2                               2       1           66
67 19       1   1   1   1                         1               1       1             1   1     1 1 1   1 2   1   1   1 1   67
68 17     1                   1 1     2 1                 1   1     1     1 1 1       1   1 1 1                     1         68
69 15           1           1         1 1 3   1 2                 1         1       1                               1       1 69
70 15     1                 1   1   1                             1 1 1   2         1   1       1       1 1           1       70
71 17 1   1 1 1       1                                       2 1           2   1 1 1                 1   1             1 1   71
72 23                 1 1 1   2   1 1             2           1 1     1 1   1 1           1       1         1     1 2   1   1 72
73 16 1                                   1 1             2     1 1       1   1     1   1 1   1   1               1 1         73
74 16 1 1                   1         1         1   1 1       1     1   1                 1             1 1 1       1   1     74
75 21     1   2 1   1     1   1       1 1   1                     1 1 1           1         1   2     1       1 1           1 75
76 14       1           1       1 1         1   1 1     1       1     1         1   1                     1               1   76
77 13   1 1                   1               1                 1                       1   1       1     1 1 1   1       1   77
78 16       1 1       1             1     1   1 1               1               2         1 1 1     1     2                   78
79 18     1                           1   1             1 2       1 1       1 1   1       1     1     2 1   1     1           79
80 28   1     1 2 3   1     1   1 1 1                   1   1         1 1   1     1     1     1   1 1 1   1           4       80
81 13   1             1         1 1   1   1     1   1       1   2   1                                                       1 81
82 13                       1 1             1         1       1       1 1     1 1     1           1               1 1         82
83 16   1 1     2         1 1   1           1                       1         1 1       1           1         1 1         1   83
84 18 1 1   1   1                               1         1   1     1   2             1 2         1 1   2 1                   84
85 12 1               1   1 1                       1   1         1   1 1         1   1                                 1     85
86 20               1                           1 1 1 1 2       2             1     1 1 1         1       1 1     2   1     1 86
87 17       1           1             1     1             2     1     1 1   1       1 1         1 1       1 1       1         87
88 16       1 3                           1             1   1     1 1         1     1       1                 2   1 1         88
89 16             1         2   1               1                   1         1 1     1       1         1     1 1       1 1 1 89
90 11           1             1   1         1       1                             1         1                         1 1 2   90
91 13             1 1           1       1 1 1           2             1               1 1         1     1                     91
92 16         2   1     1     1 1 1               1   1 1 1 1     1                       1           1             1         92
93 17     1         1     1 1 1       1 1 1     1 1         1 1           1       1 1         1         1                     93
94 19   1         2   1     1       1 1     3                   1       1   1                                 1 2     1   1 1 94
95 12   1             1     1             1   1 1       1                         1           1     1 1                 1     95
96 16         1                 1                 2     1     1       1 1 1       1                       1 1       1   1 2   96
97 26 1   1   1 1       1 1 1 1   1 1       1 1   2   1 2     1       2       1 1         1 1             1     1             97
98 13                 1 1 1 1         1       1                     1           1 1     2 1                           1       98
99 15   1   1               1 1           1 1             1                   1   1 1 1     1       1 1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
Ngày
/
Tháng
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty